Gece Modu
Gündüz Modu
Özel Olarak Oluşturulmuş Metinlerle Testler Yapabilirsiniz
 • 1
  Sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik alanda meydana gelen gelişmeler ve yüzyılın yeni ...
 • 2
  Taraflar arasındaki menfi tespit davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Tüketici ...
 • 3
  Devlet düzeninin korunması ile ilgili suç teşkil eden olayların bildirilmesi, örgütlü ...
 • 4
  Soruşturmaların yürütülmesi, davaların görülmesi veya cezaların infaz edilmesi sırasında ...
 • 5
  Haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen avukatların duruşmaları, suçun ...
 • 6
  Avukat büroları ve konutlarında mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak ...
 • 7
  Cumhuriyet başsavcılarınca, merkez ve mülhakat Cumhuriyet savcıları tarafından hazırlanan ...
 • 8
  Usulüne uygun tebligata rağmen yasal süre içinde savunma yapılmaması veya delillerin ...
 • 9
  Avukatların görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçları, sıfat ve görevleri ...
 • 10
  Noterlerin, görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlarından dolayı kovuşturma ...
 • 11
  Noterin görevden doğan ve görevi sırasında işlediği iddia edilen suçlarından dolayı, ...
 • 12
  Noterlerin görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçları veya sıfat ve ...
 • 13
  Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddesi uyarınca, kanun yararına bozma talebi ile ...
 • 14
  Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, tüzel kişilerin kişilik ...
 • 15
  Disiplin soruşturması dosyalarının, Devlet Memurları Kanununun disiplin başlıklı yedinci ...
 • 16
  Disiplin soruşturmasına konu eylem, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiriyorsa, ...
 • 17
  Disiplin dosyalarının Yüksek Disiplin Kurulu ve Bakanlık Disiplin Kuruluna gönderilmesi ...
 • 18
  Soruşturma evresinde izin alınmadan önce yapılan inceleme sonunda toplanan delillerin, ...
 • 19
  Soruşturma ve kovuşturma yapılması Adalet Bakanlığının iznine bağlı olan bir takım ...
 • 20
  Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılmasının kamu ...
 • 21
  Cezasının infazı tehir edilen hükümlünün durumunun, sağlık raporunda belirtilen sürelere ...
 • 22
  Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin düzenlendiği Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ...
 • 23
  Yazışmaların, resmi yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin ...
 • 24
  Resmi yazışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar Bakanlığımızın ilgili genelgesi ile tüm ...
 • 25
  Ceza Muhakemesi Kanununa göre, kapalı duruşmanın içeriği hiçbir iletişim aracıyla ...
 • 26
  Adliyelerde ve duruşma salonlarında düzenin sağlanması konusunda gereken dikkat ve ...
 • 27
  Mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa hesaplarının yasal düzenlemelere uygun şekilde ...
 • 28
  Cumhuriyet savcılıkları kalem hizmetleri, mahkemeler kasa ve para hesabı ile icra ve iflas ...
 • 29
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında suça konu olarak el konulan kültür ...
 • 30
  Türk Medeni Kanununa göre tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği ...
 • 31
  Hükümlü ve tutuklulara verilecek eğitimin, dış dünyada aynı yaş gruplarına sağlanan ...
 • 32
  Hükümlülerin, mümkün olan her durumda ceza infaz kurumları dışında eğitime katılmasına ...
 • 33
  Eğitim öğretim çalışmaları ile sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılacak ...
 • 34
  Hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını eğitim öğretim, sosyal kültürel ve sportif ...
 • 35
  Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında ve kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek ...
 • 36
  Eğitim, kurumda okuma yazma bilmeyen ve ikinci kademe yetişkin eğitimi başarı belgesi veya ...
 • 37
  Açık Öğretim Lisesine, ortaokul veya ilköğretim mezunu ya da lise birinci, ikinci, üçüncü ...
 • 38
  Ceza ve infaz kurumuna yeni gelen hükümlü veya tutuklu olduğu takdirde, bulunduğu kurumda ...
 • 39
  Ceza ve infaz kurumuna Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi olan yeni bir yetişkin ve genç ...
 • 40
  Öğrencilerin salıverilmeleri halinde ikamet edeceklerini belirttikleri adresleri ilgili okullara ...
 • 41
  Hükümlü ve tutukluların sınav başvuruları yakınları tarafından yapılabilir. Başvuru ...
 • 42
  Öğrencinin sınava gireceği yere sevk edilmesi için gerekli süre de dikkate alınarak ...
 • 43
  Hükümlü ve tutuklular, mensup bulunduğu dinin ibadetlerini düzeni bozmayacak ve çalışmayı ...
 • 44
  Eğitim ve öğretim servisi ile psikososyal yardım servisi personelinin kurumda bulunan ...
 • 45
  Ceza infaz kurumlarına çeşitli dış kaynaklarla kazandırılan mesleki eğitim atölyeleri ...
 • 46
  Konferans metinlerinin birer nüshası, konuşmacının konferans metnini vermemesi halinde eğitim ...
 • 47
  Tiyatro, konser, sinema gösterimi, resim, karikatür, halk oyunları, müzik, el sanatları, ...
 • 48
  Yetişkin ve genç hükümlü ve tutuklulara yönelik eğitim çalışmalarına ilişkin ...
 • 49
  Sekizinci bölümde düzenlenen psikososyal yardım servisi çalışma esasları çerçevesinde, ...
 • 50
  Gözlem ve sınıflandırma formunun psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından doldurulması ...
 • 51
  Kurumda bulunan hükümlü ve tutukluların aileleri ile yürütülen çalışmalar, telefon ...
 • 52
  Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ...
 • 53
  Davacı vekilinin boşanmaya ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde direnme yolu ile Hukuk ...
 • 54
  Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden ...
 • 55
  Davacı, iş sözleşmesinin davalı tarafından haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek ...
 • 56
  İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi ...
 • 57
  İşveren tarafından yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla yapılması zorunluluğunun ...
 • 58
  Dairemizin kökleşmiş içtihatları çerçevesinde, iş ilişkisi devam ederken düzenlenen ibra ...
 • 59
  İbraname savunması, hakkı ortadan kaldırabilecek itiraz niteliğinde olmakla yargılamanın her ...
 • 60
  Davalı vekili, davacının işten ayrılırken tüm haklarını aldığını ibraname ile kabul ...
 • 61
  Kanunda medeni haklardan yararlanma ve medeni hakları kullanma ehliyeti ile kişilik haklarına ...
 • 62
  Mahkemece, davacı tanıklarının tutarsız, samimi olmayan, davacı tanıklarının görgüye ...
 • 63
  Şikayet kanun yoluna başvuru nedeniyle yapılan yargılama sonunda, yerel mahkemece şikayetin ...
 • 64
  Üçüncü kişi icra mahkemesinde taşınmazı hacizden önceki bir tarihte yapıldığı resmi ...
 • 65
  Taşınmaz, borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile ...
 • 66
  Tüzel kişiler insanlar gibi maddi, organik bir yapıya sahip olmadıklarından dolayı onların ...
 • 67
  Davalı, kamu tüzel kişiliği olup kural olarak işlem ve eylemlerinin kamusal nitelik ...
 • 68
  Kalpleri ve hissiyatı olmayan tüzel kişilerin elem duymaları düşünülemez. Kişisel ...
 • 69
  Bir fiilin idari eylem veya idari işlem oluşturup oluşturmadığı sorunu bir idare hukuku ...
 • 70
  İdari yargının görev alanı belirlenirken, bir yandan pozitif hukukta bir dayanak aranırken, ...
 • 71
  İdari yargının varlık nedeni, idarenin denetlenmesinde uzmanlaşmış bir yargı kolu olarak bu ...
 • 72
  Davalı vekili, devlet memurları aleyhine görevi nedeniyle verdiği zararlardan dolayı doğrudan ...
 • 73
  Davalı kurum yönünden davanın yargı yolu bakımından reddi gerekirken yanlış değerlendirme ...
 • 74
  Kamu görevlilerinin kast ve kusurlarından dolayı kamu görevlileri aleyhine dava ...
 • 75
  Hizmetten ayrılabilen kişisel kusur kamu hizmeti ile ilgisi olmayan kamu görevlisinin özel ...
 • 76
  Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, yerel mahkemece ...
 • 77
  İlgili mevzuat gereğince, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların tedavi ve ...
 • 78
  Hasta hükümlü ve tutukluların kurum hekimi tarafından öncelikle Sağlık Bakanlığına ...
 • 79
  Adli ve idari yargı taşra teşkilatına gönderilen ödeneklerin sarfları İdari ve Mali İşler ...
 • 80
  Bütçe ödeneklerinin analitik bütçe uygulamasına uygun olarak tahsis edilmesine ve ...
 • 81
  Maliye Bakanlığınca ödenekler belli dönem ve oranlarda serbest bırakılmaktadır. Buna göre, ...
 • 82
  Cezaevine kabulü uygun görülen malların kuruma girişini müteakip ilgisine göre ambar ya da ...
 • 83
  Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve rasyonel kullanımı esası çerçevesinde, hizmetin ...
 • 84
  Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince, çocuk eğitim evlerinde ve ...
 • 85
  Öğrenci bilgi formundaki, ilgili bölümler doldurularak, öğrencinin kuruma gelişini takip ...
 • 86
  İlköğretim okullarına devam eden ve okullarıyla ilişiği kesilmemiş çocuklardan, en az bir ...
 • 87
  Çocuk eğitim evleri ve çocuk kapalı ceza infaz kurumları ile kapalı ceza infaz kurumlarının ...
 • 88
  Zayi olan dosyaların ihyasına ilişkin Bakanlığımıza intikal eden taleplerde eksikliklerin ...
 • 89
  Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işlemler Bakanlığımızın 100 sayılı ...
 • 90
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince, bazı vatandaşlarımızın başvuruları üzerine verilen ...
 • 91
  Davacı şirket vekili, davalılar tarafından müvekkili şirketin kişilik haklarına ve ticari ...
 • 92
  İcra dairelerince haczi bildirilen taşınmazın yer, mevkii, ada ve parsel numarasının ...
 • 93
  Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya ...
 • 94
  Taraflar arasındaki istihkak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, icra hukuk mahkemesi ...
 • 95
  Dosya içerisine toplanan delillere bakıldığında, haciz adresinde kimin faaliyet gösterdiği, ...
 • 96
  Haciz davacının faaliyet adresinde yapılmışsa borçlunun davacı ile gerçek ilişkisine ...
 • 97
  Yerel mahkemece, haczin borçlu huzuru ile ve borçlunun takip talebinde gösterilen ve ödeme emri ...
 • 98
  Mahkemece, Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlarla belediyeye verilmekte olan payların, ...
  İpuçları

  Üye girişi yaparak "Hız Testi İstatistikleri" sayfasından geçmiş test sonuçlarınıza bakabilirsiniz.

  Soru Cevap Tümünü Gör

  Öncelikle merhaba

  on parmak klavye kullanırken neden işaret parmakları sadece j ile f nin üzerinde durmuyor? yani

  10 Parmak Q klavye ve F Klavye

  Merhabalar, Kısaca bilgisayar uzmanıyım ve işimin bir çoğunu bilgisayar başında

  orta seviye

  orta seviye "o" harfinden ileri gitmiyor ne yapabilirim daha fazla ilerleyemedim.

  Q klavye hakkında

  on parmak derslerinde birinci aşamayı yapınca aldıgımız sonuç çıkıyo örnek: 130 cpm 2

  Seviye atlamıyor.

  Merhaba Q klavye 10 parmak derslerine başlayıp 1.aşama olan J-F (30seviye) seviyesini bitirdim

  Giriş uyarı hatası

  Onparmak dersleri sayfasına geldiğim zaman sistem beni atıyor. Tekrar giriş yapmak istediğimde

  çalışma tekniği ?

  sürekli çalışıyorum fakat kelime sayılarım büyük oranda artmıyor nasıl

  bir haftadan az süre kaldı...

  Geri kalan zamanda nasıl çalışmam gerekiyor? son günlerde yapılması gereken şeyler var mı?

  Sisteme Giriş Hatası.

  Merhaba OnParmak Yönetimi Aylarca misafir olarak klavye hız testinde vakit geçirdim teşekkür