Gece Modu
Gündüz Modu
Özel Olarak Oluşturulmuş Metinlerle Testler Yapabilirsiniz
 • 1
  İşveren tarafından yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla yapılması zorunluluğunun ...
 • 2
  Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde borçlu şirketin ...
 • 3
  Öncelikle belirtilmelidir ki, harç yapılan bir hizmet karşılığı olarak devletin aldığı ...
 • 4
  Borçlu, diğer fesih sebepleri yanında ihaleye fesat karıştırıldığını da iddia ederek ...
 • 5
  Eğitim ve öğretim servisi ile psikososyal yardım servisi personelinin kurumda bulunan ...
 • 6
  Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince, çocuk eğitim evlerinde ve ...
 • 7
  Borçlu, alacaklı tarafından aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile ...
 • 8
  Bonoda şekil şartları bono ya da emre muharrer senet ibaresi, kayıtsız şartsız muayyen bir ...
 • 9
  Takip talebinde istenen faiz oranının cinsinin belirtilmesi ya da istenen faiz oranının o ...
 • 10
  Belirtilen mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi ...
 • 11
  Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan ...
 • 12
  Alacaklı tarafından iş mahkemesinin ilamından kaynaklanan kıdem tazminatı, maaş, yıllık ...
 • 13
  Elinde ilam olan bir alacaklı ilamlı icraya ilişkin birçok avantajı var iken neden ilamsız ...
 • 14
  Şikayetçi, ihale konusu taşınmazda ikinci sırada alacaklı olup, ihaleye teminatsız girme ...
 • 15
  Alacaklı tarafından borçlu hakkında ipotek belgesine dayalı olarak ipoteğin paraya ...
 • 16
  Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte örnek on ...
 • 17
  İcra mahkemesi, önüne gelen itiraz ve şikayetleri, İcra ve İflas Kanununda düzenlenen özel ...
 • 18
  Mahkemece, davacı tanıklarının tutarsız, samimi olmayan, davacı tanıklarının görgüye ...
 • 19
  Alacaklı tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takipte borçlunun ...
 • 20
  Kanunda medeni haklardan yararlanma ve medeni hakları kullanma ehliyeti ile kişilik haklarına ...
 • 21
  İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi ...
 • 22
  Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz ...
 • 23
  Şikayetçi borçluların ihalenin usulsüz olduğu iddiaları ile fesih talebinde bulundukları, ...
 • 24
  Bir mahkeme kararının gerekçesi, o davaya konu maddi olguların mahkemece nasıl ...
 • 25
  Cezaevine kabulü uygun görülen malların kuruma girişini müteakip ilgisine göre ambar ya da ...
 • 26
  İcra müdürlüğünce alacaklı vekilinin talebi üzerine tapu sicil müdürlüğüne yazılan ...
 • 27
  Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız takipte borçlunun, icra ...
 • 28
  Borçlular hakkında çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi ...
 • 29
  Tüzel kişiler insanlar gibi maddi, organik bir yapıya sahip olmadıklarından dolayı onların ...
 • 30
  Haciz davacının faaliyet adresinde yapılmışsa borçlunun davacı ile gerçek ilişkisine ...
 • 31
  Taraflar arasındaki istihkak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, icra hukuk mahkemesi ...
 • 32
  Dosya içerisine toplanan delillere bakıldığında, haciz adresinde kimin faaliyet gösterdiği, ...
 • 33
  İcra dairelerince haczi bildirilen taşınmazın yer, mevkii, ada ve parsel numarasının ...
 • 34
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince, bazı vatandaşlarımızın başvuruları üzerine verilen ...
 • 35
  Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işlemler Bakanlığımızın 100 sayılı ...
 • 36
  Zayi olan dosyaların ihyasına ilişkin Bakanlığımıza intikal eden taleplerde eksikliklerin ...
 • 37
  Bütçe ödeneklerinin analitik bütçe uygulamasına uygun olarak tahsis edilmesine ve ...
 • 38
  Hizmetten ayrılabilen kişisel kusur kamu hizmeti ile ilgisi olmayan kamu görevlisinin özel ...
 • 39
  Bir fiilin idari eylem veya idari işlem oluşturup oluşturmadığı sorunu bir idare hukuku ...
 • 40
  Hukuk Muhakemesi Kanunu gereğince hükmün tefhimi, her halde hüküm sonucunun duruşma ...
 • 41
  Kamu görevlilerinin kast ve kusurlarından dolayı kamu görevlileri aleyhine dava ...
 • 42
  Davalı kurum yönünden davanın yargı yolu bakımından reddi gerekirken yanlış değerlendirme ...
 • 43
  Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve rasyonel kullanımı esası çerçevesinde, hizmetin ...
 • 44
  Maliye Bakanlığınca ödenekler belli dönem ve oranlarda serbest bırakılmaktadır. Buna göre, ...
 • 45
  Öğrenci bilgi formundaki, ilgili bölümler doldurularak, öğrencinin kuruma gelişini takip ...
 • 46
  Çocuk eğitim evleri ve çocuk kapalı ceza infaz kurumları ile kapalı ceza infaz kurumlarının ...
 • 47
  Davalı vekili, devlet memurları aleyhine görevi nedeniyle verdiği zararlardan dolayı doğrudan ...
 • 48
  İdari yargının görev alanı belirlenirken, bir yandan pozitif hukukta bir dayanak aranırken, ...
 • 49
  Kalpleri ve hissiyatı olmayan tüzel kişilerin elem duymaları düşünülemez. Kişisel ...
 • 50
  Gözlem ve sınıflandırma formunun psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından doldurulması ...
 • 51
  Davacı şirket vekili, davalılar tarafından müvekkili şirketin kişilik haklarına ve ticari ...
 • 52
  Hasta hükümlü ve tutukluların kurum hekimi tarafından öncelikle Sağlık Bakanlığına ...
 • 53
  Adli ve idari yargı taşra teşkilatına gönderilen ödeneklerin sarfları İdari ve Mali İşler ...
 • 54
  Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, yerel mahkemece ...
 • 55
  Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya ...
 • 56
  Davacı vekilinin boşanmaya ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde direnme yolu ile Hukuk ...
 • 57
  Hükümlülerin, mümkün olan her durumda ceza infaz kurumları dışında eğitime katılmasına ...
 • 58
  Davalı vekili, davacının işten ayrılırken tüm haklarını aldığını ibraname ile kabul ...
 • 59
  Eğitim, kurumda okuma yazma bilmeyen ve ikinci kademe yetişkin eğitimi başarı belgesi veya ...
 • 60
  Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında ve kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek ...
 • 61
  Açık Öğretim Lisesine, ortaokul veya ilköğretim mezunu ya da lise birinci, ikinci, üçüncü ...
 • 62
  Öğrencilerin salıverilmeleri halinde ikamet edeceklerini belirttikleri adresleri ilgili okullara ...
 • 63
  Hükümlü ve tutukluların sınav başvuruları yakınları tarafından yapılabilir. Başvuru ...
 • 64
  Ceza ve infaz kurumuna Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi olan yeni bir yetişkin ve genç ...
 • 65
  Ceza ve infaz kurumuna yeni gelen hükümlü veya tutuklu olduğu takdirde, bulunduğu kurumda ...
 • 66
  Hükümlü ve tutuklular, mensup bulunduğu dinin ibadetlerini düzeni bozmayacak ve çalışmayı ...
 • 67
  İcra ve iflas Kanununa göre, erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamaz ...
 • 68
  Konferans metinlerinin birer nüshası, konuşmacının konferans metnini vermemesi halinde eğitim ...
 • 69
  Taşınmaz, borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile ...
 • 70
  Tiyatro, konser, sinema gösterimi, resim, karikatür, halk oyunları, müzik, el sanatları, ...
 • 71
  Sekizinci bölümde düzenlenen psikososyal yardım servisi çalışma esasları çerçevesinde, ...
 • 72
  Ceza infaz kurumlarına çeşitli dış kaynaklarla kazandırılan mesleki eğitim atölyeleri ...
 • 73
  Kurumda bulunan hükümlü ve tutukluların aileleri ile yürütülen çalışmalar, telefon ...
 • 74
  Yetişkin ve genç hükümlü ve tutuklulara yönelik eğitim çalışmalarına ilişkin ...
 • 75
  Borçlu icra mahkemesine başvurusunda satış ilanının usulsüz olarak tebliğ edildiğini ileri ...
 • 76
  İcra ve İflas Kanununda borçlunun haline münasip evinin haczolunamayacağı belirtildikten ...
 • 77
  Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden ...
 • 78
  Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ...
 • 79
  Hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını eğitim öğretim, sosyal kültürel ve sportif ...
 • 80
  Davacı, iş sözleşmesinin davalı tarafından haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek ...
 • 81
  Dairemizin kökleşmiş içtihatları çerçevesinde, iş ilişkisi devam ederken düzenlenen ibra ...
 • 82
  Alacaklı tarafından borçlu hakkında çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ...
 • 83
  Şikayet kanun yoluna başvuru nedeniyle yapılan yargılama sonunda, yerel mahkemece şikayetin ...
 • 84
  Borçlu şirket icra mahkemesine başvurusunda, satışı yapılan menkullerin mütemmim cüz olup ...
 • 85
  Üçüncü kişi icra mahkemesinde taşınmazı hacizden önceki bir tarihte yapıldığı resmi ...
 • 86
  Davalı, kamu tüzel kişiliği olup kural olarak işlem ve eylemlerinin kamusal nitelik ...
 • 87
  İdari yargının varlık nedeni, idarenin denetlenmesinde uzmanlaşmış bir yargı kolu olarak bu ...
 • 88
  İlgili mevzuat gereğince, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların tedavi ve ...
 • 89
  İcra müdürlüğünce haczedilip seferden men edilen geminin, seferden men kararının ...
 • 90
  Şikayetçi icra mahkemesine başvurusunda ihaleye konu taşınmazların kıymet takdirinin ...
 • 91
  Eğitim öğretim çalışmaları ile sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılacak ...
 • 92
  İbraname savunması, hakkı ortadan kaldırabilecek itiraz niteliğinde olmakla yargılamanın her ...
 • 93
  Yerel mahkemece, haczin borçlu huzuru ile ve borçlunun takip talebinde gösterilen ve ödeme emri ...
 • 94
  Öğrencinin sınava gireceği yere sevk edilmesi için gerekli süre de dikkate alınarak ...
 • 95
  Taraflar arasındaki şikayet davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, icra hukuk ...
 • 96
  Mahkemece, Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlarla belediyeye verilmekte olan payların, ...
  İpuçları

  F klavye dersleri sayfasında, özel olarak hazırlanmış parmak ve harf eğitimleri ile hızınızı artırabilir, tamamladığınız dersleri görebilirsiniz.

  Soru Cevap Tümünü Gör

  bir haftadan az süre kaldı...

  Geri kalan zamanda nasıl çalışmam gerekiyor? son günlerde yapılması gereken şeyler var mı?

  Sisteme Giriş Hatası.

  Merhaba OnParmak Yönetimi Aylarca misafir olarak klavye hız testinde vakit geçirdim teşekkür

  hangi parmak hangi tuşa

  ilk defa başlıyorum önce ana sayfaya her parmağın hangi harfe veya tuşa dokunması

  klavyede hız

  dk da 67-70 yazıyorum nasıl arttırabilirim yardımcı olurmusunuz

  İstatistikleri Açın Artık :)

  Değerli adminlerimiz epey bir süre oldu ama halen istatistikler kapalı. Bir an önce açmanızı

  siteye neler oluyor herkes 6000000 küsür kelime yapmış

  arkadaşlar neler oluyor bilen var mı, adminler bir şey mi test ediyorsunuz????

  klavye sınavı

  90 kelimeyi yazabilmek için ne kadar süre ve günlük kaç saat çalışmak gerekir ?

  iki farklı klavye diziliminde 10 parmak klavye yazmak öğrenilebilir mi?

  mesela ben rusça klavyede 10 parmak öğrendim. sebebi benim klavyem türkçe Q dizilimli olduğu

  Gece Modu Hataları

  Gece modu özelliği gayet güzel olmuş fakat hız testinde yazacağımız kelimenin üstüne

  SİTE AÇIĞI BİLDİRİSİ

  hiz-testi.js de açığınız bulunmakta sizin belirlediğiniz saniyenin çok üstüne