Gece Modu
Gündüz Modu
Özel Olarak Oluşturulmuş Metinlerle Testler Yapabilirsiniz
 • 1
  Sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik alanda meydana gelen gelişmeler ve yüzyılın yeni ...
 • 2
  Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde borçlu şirketin ...
 • 3
  Devlet düzeninin korunması ile ilgili suç teşkil eden olayların bildirilmesi, örgütlü ...
 • 4
  Borçlu, diğer fesih sebepleri yanında ihaleye fesat karıştırıldığını da iddia ederek ...
 • 5
  Suçta ve cezada kanunilik ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmaması dolayısıyla, bazı tanımlar ...
 • 6
  Avukat büroları ve konutlarında mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak ...
 • 7
  Borçlu, alacaklı tarafından aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile ...
 • 8
  Kast, kişi ile işlediği suçun maddi unsurları arasındaki psikolojik bağı ifade etmektedir. ...
 • 9
  Avukatların görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçları, sıfat ve görevleri ...
 • 10
  Takip talebinde istenen faiz oranının cinsinin belirtilmesi ya da istenen faiz oranının o ...
 • 11
  Maddede ceza sorumluluğunu azaltan bir neden olarak haksız tahrik hali düzenlenmiştir. Haksız ...
 • 12
  Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkes kendi kusuru göz önünde bulundurulmak ...
 • 13
  Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan ...
 • 14
  Kanun yararına bozma talepleriyle ilgili olarak gönderilen dosyalarda bir kısım aksaklıklar ...
 • 15
  Elinde ilam olan bir alacaklı ilamlı icraya ilişkin birçok avantajı var iken neden ilamsız ...
 • 16
  Disiplin soruşturması dosyalarının, Devlet Memurları Kanununun disiplin başlıklı yedinci ...
 • 17
  Belirtilen mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi ...
 • 18
  İkinci fıkrada, bir kanun maddesinde hapis cezası ile adli para cezasından birinin hakimin ...
 • 19
  İcra mahkemesi, önüne gelen itiraz ve şikayetleri, İcra ve İflas Kanununda düzenlenen özel ...
 • 20
  Noterlerin görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçları veya sıfat ve ...
 • 21
  Anayasamızda da güvence altına alınan ceza sorumluluğunun kişiselliği kuralının gereği ...
 • 22
  Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddesi uyarınca, kanun yararına bozma talebi ile ...
 • 23
  Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin düzenlendiği Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ...
 • 24
  Maddenin birinci fıkrasında bir başkasını intihara azmettirme, teşvik etme, başkasının ...
 • 25
  Resmi yazışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar Bakanlığımızın ilgili genelgesi ile tüm ...
 • 26
  Bir mahkeme kararının gerekçesi, o davaya konu maddi olguların mahkemece nasıl ...
 • 27
  Adliyelerde ve duruşma salonlarında düzenin sağlanması konusunda gereken dikkat ve ...
 • 28
  Kişi, gerçekleştirdiği davranışın hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya ...
 • 29
  Alacaklı tarafından borçlu aleyhinde faturaya dayalı olarak genel haciz yolu ile icra takibine ...
 • 30
  Müşterek faillikte, birlikte suç işleme kararının yanı sıra, fiil üzerinde ortak hakimiyet ...
 • 31
  Anayasamızda herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip bulunduğunu ve ...
 • 32
  Hükümlü ve tutuklulara verilecek eğitimin, dış dünyada aynı yaş gruplarına sağlanan ...
 • 33
  Şikayetçi, ihale konusu taşınmazda ikinci sırada alacaklı olup, ihaleye teminatsız girme ...
 • 34
  Eğitim öğretim çalışmaları ile sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılacak ...
 • 35
  Madde metninde, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlali suç olarak ...
 • 36
  Soruşturma evresinde izin alınmadan önce yapılan inceleme sonunda toplanan delillerin, ...
 • 37
  Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılmasının kamu ...
 • 38
  Maddeyle, tehdit ayrıca suç haline getirilmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere tehdit diğer ...
 • 39
  Cumhuriyet savcılıkları kalem hizmetleri, mahkemeler kasa ve para hesabı ile icra ve iflas ...
 • 40
  Suç işlemek, hukuk toplumunda kişiler için bir kazanç kaynağı olamaz. Bu nedenle, suç ...
 • 41
  Şikayetçi borçluların ihalenin usulsüz olduğu iddiaları ile fesih talebinde bulundukları, ...
 • 42
  Madde metninde, siyasi hakların kullanılmasını engelleme fiillerinin bazıları suç olarak ...
 • 43
  Hukuk Muhakemesi Kanunu gereğince hükmün tefhimi, her halde hüküm sonucunun duruşma ...
 • 44
  Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suç olarak tanımlanmıştır. Birinci seçimlik ...
 • 45
  Borçlular hakkında çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi ...
 • 46
  Öğrencinin sınava gireceği yere sevk edilmesi için gerekli süre de dikkate alınarak ...
 • 47
  Kamu görevlisi bu görevi dolayısıyla zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve ...
 • 48
  Sekizinci bölümde düzenlenen psikososyal yardım servisi çalışma esasları çerçevesinde, ...
 • 49
  Kamu hizmetlerinin gerek eşitlik gerek liyakatli olmak açısından adalet ilkelerine uygun ...
 • 50
  Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, tüzel kişilerin kişilik ...
 • 51
  İcra ve iflas Kanununa göre, erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamaz ...
 • 52
  Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ...
 • 53
  Sekizinci bölümde düzenlenen psikososyal yardım servisi çalışma esasları çerçevesinde, ...
 • 54
  Ceza infaz kurumlarına çeşitli dış kaynaklarla kazandırılan mesleki eğitim atölyeleri ...
 • 55
  Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince, çocuk eğitim evlerinde ve ...
 • 56
  Şikayetçi icra mahkemesine başvurusunda ihaleye konu taşınmazların kıymet takdirinin ...
 • 57
  Genel sağlık sigortalıları, prim ödemek veya aylıklarından kesinti yapılmak suretiyle ...
 • 58
  Hükümlülerin, mümkün olan her durumda ceza infaz kurumları dışında eğitime katılmasına ...
 • 59
  Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda ...
 • 60
  Eldeki dava alacaklı tarafından borçlunun bu itirazının iptali istemiyle açılmış, davacı ...
 • 61
  Davalı takip borçlusu cevap dilekçesinde özetle davanın usul ve esas yönünden hukuka ...
 • 62
  Yerel mahkemece davalının dosyaya sunduğu apartman yöneticisi imzalı belge kapsamına göre ...
 • 63
  Mahkemece bu taleple ilgili herhangi bir karar verilip herhangi bir işlem de yapılmamış önceki ...
 • 64
  Görüldüğü üzere davacı idare ile abonelik ilişkisi başlangıcı itibariyle tek sayaç ...
 • 65
  Öte yandan tarifeler yönetmeliğinin sayaçlar başlıklı on ikinci maddesinde birden fazla ...
 • 66
  Hemen belirtilmelidir ki kural olarak tarafların özel hukuk alanında serbest iradeleriyle ...
 • 67
  Taraflar arasındaki menfi tespit davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Tüketici ...
 • 68
  Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda mahkemenin ...
 • 69
  Tarafların kanunda tanımı yapılan tüketici ve üretici sıfatlarını taşıması ve hukuki ...
 • 70
  Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan davada davalılar adlarına tapuda ...
 • 71
  Orman yönetimi ile taşınmazın önceki maliki arasında kurulan söz konusu hükmün yörede ...
 • 72
  Çekişmeli taşınmazın öncesi itibariyle yasa karşısında orman sayılan yerlerden olup ...
 • 73
  Sanık tüm aşamalardaki savunmalarında ve aile mahkemesinde verdiği dilekçelerinde aynı ...
 • 74
  Yerleşmiş yargısal kararlarda kabul edildiği üzere gerek fail gerekse mağdurun karşılıklı ...
 • 75
  Maddenin birinci fıkrası yürürlükteki maddenin ikinci fıkrasını karşılamaktadır. Bu ...
 • 76
  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı ...
 • 77
  Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için failin bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli ...
 • 78
  Madde metninde, bir hukuka uygunluk nedeni olan ve Anayasamızda da güvence altına alınan iddia ...
  İpuçları

  Klavye yarışı baştan sona yenilendi. İstediğiniz metinde, istediğiniz süre ve istediğiniz oyuncu sayısı ile hemen yarışlara katılın!

  Soru Cevap Tümünü Gör

  Seviye atlamıyor.

  Merhaba Q klavye 10 parmak derslerine başlayıp 1.aşama olan J-F (30seviye) seviyesini bitirdim

  Giriş uyarı hatası

  Onparmak dersleri sayfasına geldiğim zaman sistem beni atıyor. Tekrar giriş yapmak istediğimde

  çalışma tekniği ?

  sürekli çalışıyorum fakat kelime sayılarım büyük oranda artmıyor nasıl

  bir haftadan az süre kaldı...

  Geri kalan zamanda nasıl çalışmam gerekiyor? son günlerde yapılması gereken şeyler var mı?

  Sisteme Giriş Hatası.

  Merhaba OnParmak Yönetimi Aylarca misafir olarak klavye hız testinde vakit geçirdim teşekkür

  hangi parmak hangi tuşa

  ilk defa başlıyorum önce ana sayfaya her parmağın hangi harfe veya tuşa dokunması

  klavyede hız

  dk da 67-70 yazıyorum nasıl arttırabilirim yardımcı olurmusunuz

  İstatistikleri Açın Artık :)

  Değerli adminlerimiz epey bir süre oldu ama halen istatistikler kapalı. Bir an önce açmanızı

  siteye neler oluyor herkes 6000000 küsür kelime yapmış

  arkadaşlar neler oluyor bilen var mı, adminler bir şey mi test ediyorsunuz????