Gece Modu
Gündüz Modu
Özel Olarak Oluşturulmuş Metinlerle Testler Yapabilirsiniz
 • 1
  Sosyal kültürel teknolojik ve ekonomik alanda meydana gelen gelişmeler ve yüzyılın yeni ...
 • 2
  Taraflar arasındaki manevi tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda asliye hukuk ...
 • 3
  Devlet düzeninin korunması ile ilgili suç teşkil eden olayların bildirilmesi örgütlü ...
 • 4
  Soruşturmaların yürütülmesi davaların görülmesi veya cezaların infaz edilmesi sırasında ...
 • 5
  Haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen avukatların duruşmaları suçun ...
 • 6
  Avukat büroları ve konutlarında mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak ...
 • 7
  Cumhuriyet başsavcılarınca merkez ve mülhakat Cumhuriyet savcıları tarafından hazırlanan ...
 • 8
  Usulüne uygun tebligata rağmen yasal süre içinde savunma yapılmaması veya delillerin ...
 • 9
  Avukatların görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçları sıfat ve görevleri ...
 • 10
  Noterlerin görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlarından dolayı kovuşturma ...
 • 11
  Noterin görevden doğan ve görevi sırasında işlediği iddia edilen suçlarından dolayı ...
 • 12
  Noterlerin görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçları veya sıfat ve ...
 • 13
  Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddesi uyarınca kanun yararına bozma talebi ile ...
 • 14
  Kanun yararına bozma talepleriyle ilgili olarak gönderilen dosyalarda bir kısım aksaklıklar ...
 • 15
  Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık tüzel kişilerin kişilik ...
 • 16
  Disiplin soruşturması dosyalarının, Devlet Memurları Kanununun disiplin başlıklı yedinci ...
 • 17
  Disiplin soruşturmasına konu eylem kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiriyorsa ...
 • 18
  Mahkemece Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlarla belediyeye verilmekte olan payların vergi ...
 • 19
  Taraflar arasındaki şikayet davasından dolayı yapılan yargılama sonunda icra hukuk ...
 • 20
  Yerel mahkemece haczin borçlu huzuru ile ve borçlunun takip talebinde gösterilen ve ödeme emri ...
 • 21
  Haciz davacının faaliyet adresinde yapılmışsa borçlunun davacı ile gerçek ilişkisine ...
 • 22
  Dosya içerisine toplanan delillere bakıldığında haciz adresinde kimin faaliyet gösterdiği ...
 • 23
  Taraflar arasındaki istihkak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda icra hukuk mahkemesi ...
 • 24
  Taraflar arasındaki şikayet davasından dolayı yapılan yargılama sonunda icra hukuk ...
 • 25
  Resmi yazışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar Bakanlığımızın ilgili genelgesi ile tüm ...
 • 26
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince bazı vatandaşlarımızın başvuruları üzerine verilen ...
 • 27
  Adliyelerde ve duruşma salonlarında düzenin sağlanması konusunda gereken dikkat ve ...
 • 28
  Öğrencinin sınava gireceği yere sevk edilmesi için gerekli süre de dikkate alınarak ...
 • 29
  Cumhuriyet savcılıkları kalem hizmetleri mahkemeler kasa ve para hesabı ile icra ve iflas ...
 • 30
  Mahkemece Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlarla belediyeye verilmekte olan payların vergi ...
 • 31
  Türk Medeni Kanununa göre tüzel kişiler cinsiyet yaş hısımlık gibi yaradılış gereği ...
 • 32
  Hükümlü ve tutuklulara verilecek eğitimin dış dünyada aynı yaş gruplarına sağlanan ...
 • 33
  Hükümlülerin mümkün olan her durumda ceza infaz kurumları dışında eğitime katılmasına ...
 • 34
  Eğitim öğretim çalışmaları ile sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılacak ...
 • 35
  Hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını eğitim öğretim sosyal kültürel ve sportif ...
 • 36
  İcra dairelerince haczi bildirilen taşınmazın yer mevkii ada ve parsel numarasının ...
 • 37
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince bazı vatandaşlarımızın başvuruları üzerine verilen ...
 • 38
  Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işlemler Bakanlığımızın 100 sayılı ...
 • 39
  Zayi olan dosyaların ihyasına ilişkin Bakanlığımıza intikal eden taleplerde eksikliklerin ...
 • 40
  Bütçe ödeneklerinin analitik bütçe uygulamasına uygun olarak tahsis edilmesine ve ...
 • 41
  Hizmetten ayrılabilen kişisel kusur kamu hizmeti ile ilgisi olmayan kamu görevlisinin özel ...
 • 42
  Bir fiilin idari eylem veya idari işlem oluşturup oluşturmadığı sorunu bir idare hukuku ...
 • 43
  Hukuk Muhakemesi Kanunu gereğince hükmün tefhimi her halde hüküm sonucunun duruşma ...
 • 44
  Kamu görevlilerinin kast ve kusurlarından dolayı kamu görevlileri aleyhine dava ...
 • 45
  Davalı kurum yönünden davanın yargı yolu bakımından reddi gerekirken yanlış değerlendirme ...
 • 46
  Kamu kaynaklarının etkin verimli ve rasyonel kullanımı esası çerçevesinde hizmetin ekonomik ...
 • 47
  Maliye Bakanlığınca ödenekler belli dönem ve oranlarda serbest bırakılmaktadır. Buna göre ...
 • 48
  İlköğretim okullarına devam eden ve okullarıyla ilişiği kesilmemiş çocuklardan en az bir ...
 • 49
  Öğrenci bilgi formundaki ilgili bölümler doldurularak öğrencinin kuruma gelişini takip eden ...
 • 50
  Çocuk eğitim evleri ve çocuk kapalı ceza infaz kurumları ile kapalı ceza infaz kurumlarının ...
 • 51
  Davalı vekili devlet memurları aleyhine görevi nedeniyle verdiği zararlardan dolayı doğrudan ...
 • 52
  İdari yargının görev alanı belirlenirken bir yandan pozitif hukukta bir dayanak aranırken ...
 • 53
  Kalpleri ve hissiyatı olmayan tüzel kişilerin elem duymaları düşünülemez. Kişisel ...
 • 54
  Gözlem ve sınıflandırma formunun psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından doldurulması ...
 • 55
  Davacı şirket vekili davalılar tarafından müvekkili şirketin kişilik haklarına ve ticari ...
 • 56
  Hasta hükümlü ve tutukluların kurum hekimi tarafından öncelikle Sağlık Bakanlığına ...
 • 57
  Adli ve idari yargı taşra teşkilatına gönderilen ödeneklerin sarfları İdari ve Mali İşler ...
 • 58
  Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda yerel mahkemece ...
 • 59
  Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya ...
 • 60
  Davacı vekilinin boşanmaya ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde direnme yolu ile Hukuk ...
 • 61
  Alacaklı tarafından borçlu hakkında çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz ...
 • 62
  Alacaklı tarafından murisin mirasçıları hakkında başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız ...
 • 63
  Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla icra takibine ...
 • 64
  Banka tarafından gönderilen ihtarnameye karşı borçlular tarafından noterlik vasıtası ile ...
 • 65
  Alacaklı tarafından borçlu aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra ...
 • 66
  Borçlunun icra mahkemesine başvurarak takip dosyalarında haczedilen taşınmazın haczine dair ...
 • 67
  Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan ...
 • 68
  Meskeniyet şikayetinin dinlenmesi için borçlunun sürekli o evde oturması şart olmadığı ...
 • 69
  Takip dayanağı çekin ciro sıralamasının incelenmesinde adı geçen lehdarın cirosu ile ...
 • 70
  Alacaklı tarafından borçlu hakkında genel haciz yolu ile yapılan takipte borçlu icra ...
 • 71
  Alacaklı tarafından borçlu aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan ilamlı ...
 • 72
  Alacaklı tarafından on adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra ...
 • 73
  Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan ...
 • 74
  Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla ...
 • 75
  Düzeltilmesi istenen Yargıtay ilamıyla bunda atıf yapılan mahkeme kararında yazılı ...
 • 76
  Alacaklı banka tarafından borçlular aleyhine kredili mevduat sözleşmesi ve bireysel kredi ...
 • 77
  Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla ...
 • 78
  Alacaklı tarafından para borcuna veya teminat verilmesine dair ilam icra dairesine verilince icra ...
 • 79
  Düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra ...
 • 80
  Alacaklı tarafından borçlu hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ...
 • 81
  Düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra ...
 • 82
  Düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra ...
 • 83
  Düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra ...
 • 84
  Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus ...
 • 85
  Açıklanan ciro sıralamasına göre borçluya karşı müracaat sorumlusu durumunda olan ...
 • 86
  İcra mahkemesi önüne gelen itiraz ve şikayetleri İcra ve İflas Kanununda düzenlenen özel ...
 • 87
  Davacı vekili tarafından davalı aleyhine verilen dilekçe ile rücuen tazminat istenmesi ...
 • 88
  Davacı vekili tarafından davalı aleyhine verilen dilekçe ile menfi tespit istenmesi üzerine ...
 • 89
  Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat ...
 • 90
  Davacı yeşil kart kullandığı dönemde vergi mükellefiyet kaydının bulunduğu tespit edilen ...
 • 91
  Davacı davalının kiraya verdiği taşınmazının kira gelirlerinin beyanını yapmadığından ...
 • 92
  Davacı tarafından davalılar aleyhine verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi ...
 • 93
  Şikayet hakkı diğer bir deyimle hak arama özgürlüğü Anayasada herkes meşru vasıta ve ...
 • 94
  Dava kooperatif üyeliğinin tespiti ve üyeliğe bağlı hat tahsis ve kullanım hakkı ile ilgili ...
 • 95
  Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde borçlu şirketin ...
 • 96
  Borçlu diğer fesih sebepleri yanında ihaleye fesat karıştırıldığını da iddia ederek ...
 • 97
  Borçlu alacaklı tarafından aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile ...
 • 98
  Takip talebinde istenen faiz oranının cinsinin belirtilmesi ya da istenen faiz oranının o ...
 • 99
  Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan ...
 • 100
  Elinde ilam olan bir alacaklı ilamlı icraya ilişkin birçok avantajı var iken neden ilamsız ...
  İpuçları

  Katiplik Uygulama Sınavına girecekseniz, mutlaka Katiplik Metinleri sayfamızdan geçmiş yılların metinlerini çalışınız. Yeni çıkan metinlerin çoğu aynı oluyor. 

  Soru Cevap Tümünü Gör

  Seviye atlamıyor.

  Merhaba Q klavye 10 parmak derslerine başlayıp 1.aşama olan J-F (30seviye) seviyesini bitirdim

  Giriş uyarı hatası

  Onparmak dersleri sayfasına geldiğim zaman sistem beni atıyor. Tekrar giriş yapmak istediğimde

  çalışma tekniği ?

  sürekli çalışıyorum fakat kelime sayılarım büyük oranda artmıyor nasıl

  bir haftadan az süre kaldı...

  Geri kalan zamanda nasıl çalışmam gerekiyor? son günlerde yapılması gereken şeyler var mı?

  Sisteme Giriş Hatası.

  Merhaba OnParmak Yönetimi Aylarca misafir olarak klavye hız testinde vakit geçirdim teşekkür

  hangi parmak hangi tuşa

  ilk defa başlıyorum önce ana sayfaya her parmağın hangi harfe veya tuşa dokunması

  klavyede hız

  dk da 67-70 yazıyorum nasıl arttırabilirim yardımcı olurmusunuz

  İstatistikleri Açın Artık :)

  Değerli adminlerimiz epey bir süre oldu ama halen istatistikler kapalı. Bir an önce açmanızı

  siteye neler oluyor herkes 6000000 küsür kelime yapmış

  arkadaşlar neler oluyor bilen var mı, adminler bir şey mi test ediyorsunuz????