Gece Modu
Gündüz Modu
Özel Olarak Oluşturulmuş Metinlerle Testler Yapabilirsiniz
 • 1
  Ceza kanunları bireyin hak ve özgürlüklerine derin biçimde müdahale eden yaptırımları ...
 • 2
  Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin doğal bir sonucu olan evrensel ilke niteliğindeki ceza ...
 • 3
  Suçta ve cezada kanunilik ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmaması dolayısıyla, bazı tanımlar ...
 • 4
  Türk vatandaşının yabancı ülkede işlemiş bulunduğu suçtan dolayı Türkiye’de ...
 • 5
  Geri vermeye ilişkin koşullar, Türkiye’nin çeşitli devletlerle imzalamış bulunduğu iki ...
 • 6
  Türk hakimi, yargılamak durumunda olduğu somut olayla ilgili olarak ancak Türk kanunlarını ...
 • 7
  Kast, kişi ile işlediği suçun maddi unsurları arasındaki psikolojik bağı ifade etmektedir. ...
 • 8
  Suçlar, kural olarak kasten işlenirler. Ancak, istisna olarak taksirle işlenen belli fiiller de ...
 • 9
  Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkes kendi kusuru göz önünde bulundurulmak ...
 • 10
  Kişi suç teşkil eden bir fiili işlerken, kastettiği neticeden daha ağır veya başka bir ...
 • 11
  Maddede ceza sorumluluğunu azaltan bir neden olarak haksız tahrik hali düzenlenmiştir. Haksız ...
 • 12
  Madde metninde çeşitli hata halleri düzenlenmiştir. Birinci fıkrada suçun maddi unsurlarında ...
 • 13
  Kişinin, fiziksel gelişimine paralel olarak, toplumun değer yargılarını, bunların anlam ve ...
 • 14
  Kişi, gerçekleştirdiği davranışın hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya ...
 • 15
  Suça teşebbüste fail suçu tamamlamak amacıyla hareket etmesine rağmen, elinde olmayan ...
 • 16
  Müşterek faillikte, birlikte suç işleme kararının yanı sıra, fiil üzerinde ortak hakimiyet ...
 • 17
  Belli bir süreyle hapis cezasına mahkum olmak, cezanın uyarı fonksiyonunu ve kişinin etkin ...
 • 18
  İkinci fıkrada, bir kanun maddesinde hapis cezası ile adli para cezasından birinin hakimin ...
 • 19
  İşlediği suç dolayısıyla toplumda kişiye karşı duyulan güven sarsılmaktadır. Bu ...
 • 20
  Müsadere ve suç nedeniyle mülkiyetin devlete geçmesi başlığını taşıyan yaptırımlar ...
 • 21
  Anayasamızda da güvence altına alınan ceza sorumluluğunun kişiselliği kuralının gereği ...
 • 22
  1990 yılından itibaren suç örgütlerinin, etkinliklerini sınırlar ötesi alana genişleterek, ...
 • 23
  Madde metninde kasten öldürme suçunun ihmali davranışla işlenmesi düzenlenmiştir. İhmal, ...
 • 24
  Maddenin birinci fıkrasında bir başkasını intihara azmettirme, teşvik etme, başkasının ...
 • 25
  Tıp biliminin en önemli amacı insan sağlığını korumak ve hastalıklara çare bulmaktır. Bu ...
 • 26
  Maddeyle, tehdit ayrıca suç haline getirilmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere tehdit diğer ...
 • 27
  Maddeyle, şantaj fiilleri suç haline getirilmiş olmaktadır. Şantajda da kişiyi bir şeyi ...
 • 28
  Madde metninde kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu tanımlanmıştır. Bu suç ile korunan ...
 • 29
  Madde metninde, siyasi hakların kullanılmasını engelleme fiillerinin bazıları suç olarak ...
 • 30
  Madde, Anayasanın ilgili maddesinde güvence altına alınan konut dokunulmazlığını ihlal ...
 • 31
  Anayasamızda herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip bulunduğunu ve ...
 • 32
  Madde metninde haberleşmenin engellenmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suç tanımı ile ...
 • 33
  Madde metninde, kişiye somut isnatta bulunulması halinde, isnadın ispatı düzenlenmektedir. ...
 • 34
  Madde metninde, bir hukuka uygunluk nedeni olan ve Anayasamızda da güvence altına alınan iddia ...
 • 35
  Madde metninde, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlali suç olarak ...
 • 36
  Madde metninde yağma suçunun temel şekli tanımlanmıştır. Hırsızlık suçunda olduğu gibi, ...
 • 37
  Madde metninde güveni kötüye kullanma suçu tanımlanmıştır. Söz konusu suçla korunan ...
 • 38
  Madde metninde dolandırıcılık suçu tanımlanmıştır. Dolandırıcılık, hileli ...
 • 39
  Madde metninde, dolandırıcılık suçunun temel şekline göre cezanın artırılmasını ...
 • 40
  Suç işlemek, hukuk toplumunda kişiler için bir kazanç kaynağı olamaz. Bu nedenle, suç ...
 • 41
  Madde metninde, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu tanımlanmıştır. Birinci fıkrada ...
 • 42
  Madde metninde kıymetli damgalarda sahtecilik suçu tanımlanmıştır. Kıymetli damga esasta, ...
 • 43
  Maddede, resmi belgede sahtecilik suçu tanımlanmıştır. Suçun konusu resmi belgedir. Belge, ...
 • 44
  Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suç olarak tanımlanmıştır. Birinci seçimlik ...
 • 45
  Maddede, resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek fiilleri, resmi belgede sahtecilik suçundan ...
 • 46
  Madde, doktrinde fikri sahtecilik olarak adlandırılan bir suç tipini düzenlemektedir. Kişi, ...
 • 47
  Madde, ticari hayatta büyük yer tutan ve basit bir ciro ile veya buna bile gerek görülmeksizin ...
 • 48
  Birinci fıkrada tanımlanan halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu, hukuk devleti olma ...
 • 49
  Kamu görevlisi bu görevi dolayısıyla zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve ...
 • 50
  Madde metninde çeşitli şekillerde gerçekleştirilen irtikap fiilleri suç olarak ...
 • 51
  Kamu hizmetlerinin gerek eşitlik gerek liyakatli olmak açısından adalet ilkelerine uygun ...
 • 52
  Kamu görevlisinin görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapabileceği veya ...
 • 53
  Bir kamu göreviyle görevlendirilen kişi, bu kamu faaliyetinin yürütülmesi sırasında, ...
 • 54
  İftira, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım ...
 • 55
  Barış esasına dayalı hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip olan herkes, toplum barışını ...
 • 56
  Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerine meşruiyet görüntüsü verilerek ekonomik sisteme ...
 • 57
  İşlenmiş olan bir suçun failine, suçun işlenişine herhangi bir şekilde iştirak etmeksizin, ...
 • 58
  Hukukun genel kurallarından birisi, soruşturmanın gizliliğidir. Soruşturma evresinin içeriği ...
 • 59
  Genel sağlık sigortalıları, prim ödemek veya aylıklarından kesinti yapılmak suretiyle ...
 • 60
  Anayasa'nın 2. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ...
 • 61
  Davalı vekili, davacının işten ayrılırken tüm haklarını aldığını ibraname ile kabul ...
 • 62
  Taraflar arasındaki manevi tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, asliye ...
 • 63
  Usulüne uygun tebligata rağmen yasal süre içinde savunma yapılmaması veya delillerin ...
 • 64
  Noterlerin, görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlarından dolayı kovuşturma ...
 • 65
  Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddesi uyarınca, kanun yararına bozma talebi ile ...
 • 66
  Taşınmaz, borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile ...
 • 67
  Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, tüzel kişilerin kişilik ...
 • 68
  Disiplin soruşturmasına konu eylem, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiriyorsa, ...
 • 69
  Hükümlü ve tutukluların sınav başvuruları yakınları tarafından yapılabilir. Başvuru ...
 • 70
  Hükümlü ve tutuklular, mensup bulunduğu dinin ibadetlerini düzeni bozmayacak ve çalışmayı ...
 • 71
  Sekizinci bölümde düzenlenen psikososyal yardım servisi çalışma esasları çerçevesinde, ...
 • 72
  Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ...
 • 73
  Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, yerel mahkemece ...
 • 74
  Cezaevine kabulü uygun görülen malların kuruma girişini müteakip ilgisine göre ambar ya da ...
 • 75
  Öğrenci bilgi formundaki, ilgili bölümler doldurularak, öğrencinin kuruma gelişini takip ...
 • 76
  Zayi olan dosyaların ihyasına ilişkin Bakanlığımıza intikal eden taleplerde eksikliklerin ...
 • 77
  Haciz davacının faaliyet adresinde yapılmışsa borçlunun davacı ile gerçek ilişkisine ...
 • 78
  Yerel mahkemece, haczin borçlu huzuru ile ve borçlunun takip talebinde gösterilen ve ödeme emri ...
 • 79
  Taraflar arasındaki şikayet davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, icra hukuk ...
 • 80
  Mahkemece, Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlarla belediyeye verilmekte olan payların, ...
  İpuçları

  Eğer klavye hız testi sonuçlarınız düşükse, mutlaka on parmak dersleri sayfamızdan harf ve parmak egzersizlerini yapınız. 

  Soru Cevap Tümünü Gör

  bir haftadan az süre kaldı...

  Geri kalan zamanda nasıl çalışmam gerekiyor? son günlerde yapılması gereken şeyler var mı?

  Sisteme Giriş Hatası.

  Merhaba OnParmak Yönetimi Aylarca misafir olarak klavye hız testinde vakit geçirdim teşekkür

  hangi parmak hangi tuşa

  ilk defa başlıyorum önce ana sayfaya her parmağın hangi harfe veya tuşa dokunması

  klavyede hız

  dk da 67-70 yazıyorum nasıl arttırabilirim yardımcı olurmusunuz

  İstatistikleri Açın Artık :)

  Değerli adminlerimiz epey bir süre oldu ama halen istatistikler kapalı. Bir an önce açmanızı

  siteye neler oluyor herkes 6000000 küsür kelime yapmış

  arkadaşlar neler oluyor bilen var mı, adminler bir şey mi test ediyorsunuz????

  klavye sınavı

  90 kelimeyi yazabilmek için ne kadar süre ve günlük kaç saat çalışmak gerekir ?

  iki farklı klavye diziliminde 10 parmak klavye yazmak öğrenilebilir mi?

  mesela ben rusça klavyede 10 parmak öğrendim. sebebi benim klavyem türkçe Q dizilimli olduğu

  Gece Modu Hataları

  Gece modu özelliği gayet güzel olmuş fakat hız testinde yazacağımız kelimenin üstüne