Gece Modu
Gündüz Modu
Özel Olarak Oluşturulmuş Metinlerle Testler Yapabilirsiniz
 • 1
  Davacı vekili müvekkili limited şirketin yurtiçi ve yurt dışında konut satım işleri ...
 • 2
  Davacı vekili davalı kooperatifin üyesi olan müvekkilinin mali yükümlülüklerini yerine ...
 • 3
  Taraflar arasındaki ihtiyati haciz kararının kaldırılması talebinin incelenmesi sonunda ...
 • 4
  Davacı vekili müvekkilinin davalı şirketten olan hizmet akdi kaynaklı kıdem ihbar ve yıllık ...
 • 5
  Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda ...
 • 6
  Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı ...
 • 7
  Taraflar arasındaki ihtiyati hacze itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda kararda ...
 • 8
  Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı ...
 • 9
  Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı ...
 • 10
  İhtiyati haciz kararına itiraz eden borçlu vekili ihtiyati hacze konu borcun ödendiğini ileri ...
 • 11
  Davacı vekili tarafından davalı aleyhine verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi ...
 • 12
  Davacı vekili tarafından davalı aleyhine verilen dilekçe ile rucüen tazminat istenmesi ...
 • 13
  Davacı vekili tarafından davalı belediye başkanlığı aleyhine verilen dilekçe ile itirazın ...
 • 14
  Davacı vekili tarafından davalı aleyhine verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine ...
 • 15
  Dava haksız eyleme dayalı maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar ...
 • 16
  Taraflar arasındaki kayıt kabul davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı ...
 • 17
  Dava doğrudan iflas istemine ilişkindir. Davacı tarafça dava dilekçesinin konu bölümünde ...
 • 18
  Kanunda medeni haklardan yararlanma ve medeni hakları kullanma ehliyeti ile kişilik haklarına ...
 • 19
  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden ...
 • 20
  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı ...
 • 21
  Mahkemece isabetli olarak ispat yükünün ödeme savunmasında bulunan davalı tarafa ait olduğu ...
 • 22
  Öğretide ve uygulamada ikrar yapıldığı yere kapsamına ve içeriğine göre türlere ...
 • 23
  Bileşik ikrar ikrara konu olan vakıa ile ona eklenen vakıa arasında bir bağlantı bulunup ...
 • 24
  Taraflar arasındaki kooperatif üyeliğinin tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda ...
 • 25
  Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu ...
 • 26
  Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu ...
 • 27
  Bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ...
 • 28
  Ticareti terk eden bir tacir onbeş gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline ...
 • 29
  Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallarıyla taşınmazlarından ...
 • 30
  Haczolunan paraları banknotları hamiline ait senetleri poliçeler ve sair cirosu kabil senetler ...
 • 31
  Hamiline ait olmayan veya cirosu kabil bir senetle müstenit bulunmayan alacak veya sair bir talep ...
 • 32
  İkinci haciz ihbarnamesine süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra ...
 • 33
  İflas idaresi üç kişiden oluşur. Toplanan alacaklıların yapacağı seçimde bu sayının iki ...
 • 34
  Taraflar arasındaki iflas davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ...
 • 35
  Taraflar arasındaki kayıt kabul davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı ...
 • 36
  Taraflar arasındaki iflas ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı ...
 • 37
  İflas erteleme talebinde bulunan şirket borca batık durumda değilse iflas erteleme talebi ...
 • 38
  Taraflar arasındaki iflasın ertelenmesi davasının bozma kararına uyularak yapılan ...
 • 39
  Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda ...
 • 40
  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı ...
 • 41
  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden ...
 • 42
  Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden ...
 • 43
  Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden ...
 • 44
  Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda ...
 • 45
  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı ...
 • 46
  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı ...
 • 47
  Davacı vekili müvekkilinin davalı kooperatifin ortaklığından ayrıldığını davalı ...
 • 48
  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması ...
 • 49
  Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayet davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda ...
 • 50
  İşveren tarafından yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla yapılması zorunluluğunun ...
 • 51
  Öncelikle belirtilmelidir ki harç yapılan bir hizmet karşılığı olarak devletin aldığı ...
 • 52
  Eğitim ve öğretim servisi ile psikososyal yardım servisi personelinin kurumda bulunan ...
 • 53
  Borçlu alacaklı tarafından aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile ...
 • 54
  Takip talebinde istenen faiz oranının cinsinin belirtilmesi ya da istenen faiz oranının o ...
 • 55
  Belirtilen mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi ...
 • 56
  Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan ...
 • 57
  Elinde ilam olan bir alacaklı ilamlı icraya ilişkin birçok avantajı var iken neden ilamsız ...
 • 58
  Alacaklı tarafından borçlu hakkında ipotek belgesine dayalı olarak ipoteğin paraya ...
 • 59
  İcra mahkemesi önüne gelen itiraz ve şikayetleri Kanunda düzenlenen özel usul kurallarını ...
 • 60
  Alacaklı tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takipte borçlunun ...
 • 61
  İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması ibra tarihi ...
 • 62
  Şikayetçi borçluların ihalenin usulsüz olduğu iddiaları ile fesih talebinde bulundukları ...
 • 63
  Cezaevine kabulü uygun görülen malların kuruma girişini müteakip ilgisine göre ambar ya da ...
 • 64
  Alacaklı tarafından borçlu aleyhinde faturaya dayalı olarak genel haciz yolu ile icra takibine ...
 • 65
  Borçlular hakkında çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi ...
 • 66
  Haciz davacının faaliyet adresinde yapılmışsa borçlunun davacı ile gerçek ilişkisine ...
 • 67
  Dosya içerisine toplanan delillere bakıldığında haciz adresinde kimin faaliyet gösterdiği ...
 • 68
  Sosyal kültürel teknolojik ve ekonomik alanda meydana gelen gelişmeler ve yüzyılın yeni ...
 • 69
  Noterlerin görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçları veya sıfat ve ...
 • 70
  Hizmetten ayrılabilen kişisel kusur kamu hizmeti ile ilgisi olmayan kamu görevlisinin özel ...
 • 71
  Hukuk Muhakemesi Kanunu gereğince hükmün tefhimi her halde hüküm sonucunun duruşma ...
 • 72
  Kanuna göre kapalı duruşmanın içeriği hiçbir iletişim aracıyla yayımlanamaz. Açık ...
 • 73
  Maliye Bakanlığınca ödenekler belli dönem ve oranlarda serbest bırakılmaktadır. Buna göre ...
 • 74
  Öğrenci bilgi formundaki ilgili bölümler doldurularak öğrencinin kuruma gelişini takip eden ...
 • 75
  Davalı vekili devlet memurları aleyhine görevi nedeniyle verdiği zararlardan dolayı doğrudan ...
 • 76
  Kalpleri ve hissiyatı olmayan tüzel kişilerin elem duymaları düşünülemez. Kişisel ...
 • 77
  Davacı şirket vekili davalılar tarafından müvekkili şirketin kişilik haklarına ve ticari ...
 • 78
  Davalı kamu tüzel kişiliği olup kural olarak işlem ve eylemlerinin kamusal nitelik ...
 • 79
  Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya ...
 • 80
  Hükümlülerin mümkün olan her durumda ceza infaz kurumları dışında eğitime katılmasına ...
 • 81
  Medeni Kanuna göre tüzel kişiler cins yaş hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü ...
 • 82
  Açık öğretim lisesine ortaokul veya ilköğretim mezunu ya da lise birinci ikinci üçüncü ...
 • 83
  Hükümlü ve tutukluların sınav başvuruları yakınları tarafından yapılabilir. Başvuru ...
 • 84
  Ceza ve infaz kurumuna yeni gelen hükümlü veya tutuklu olduğu takdirde bulunduğu kurumda ...
 • 85
  Kanuna göre erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamaz ve evvelce ...
 • 86
  Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile ...
 • 87
  Sekizinci bölümde düzenlenen psikososyal yardım servisi çalışma esasları çerçevesinde ...
 • 88
  Kurumda bulunan hükümlü ve tutukluların aileleri ile yürütülen çalışmalar telefon ...
 • 89
  Borçlu icra mahkemesine başvurusunda satış ilanının usulsüz olarak tebliğ edildiğini ileri ...
 • 90
  Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe ...
 • 91
  Hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını eğitim öğretim sosyal kültürel ve sportif ...
 • 92
  Dairemizin kökleşmiş içtihatları çerçevesinde iş ilişkisi devam ederken düzenlenen ibra ...
 • 93
  Şikayet kanun yoluna başvuru nedeniyle yapılan yargılama sonunda yerel mahkemece şikayetin ...
 • 94
  Üçüncü kişi icra mahkemesinde taşınmazı hacizden önceki bir tarihte yapıldığı resmi ...
 • 95
  İdari yargının varlık nedeni idarenin denetlenmesinde uzmanlaşmış bir yargı kolu olarak bu ...
 • 96
  İcra müdürlüğünce haczedilip seferden men edilen geminin seferden men kararının ...
 • 97
  Eğitim öğretim çalışmaları ile sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılacak ...
 • 98
  Yerel mahkemece haczin borçlu huzuru ile ve borçlunun takip talebinde gösterilen ve ödeme emri ...
 • 99
  Taraflar arasındaki şikayet davasından dolayı yapılan yargılama sonunda icra hukuk ...
  İpuçları

  Katiplik Uygulama Sınavına girecekseniz, mutlaka Katiplik Metinleri sayfamızdan geçmiş yılların metinlerini çalışınız. Yeni çıkan metinlerin çoğu aynı oluyor. 

  Soru Cevap Tümünü Gör

  bir haftadan az süre kaldı...

  Geri kalan zamanda nasıl çalışmam gerekiyor? son günlerde yapılması gereken şeyler var mı?

  Sisteme Giriş Hatası.

  Merhaba OnParmak Yönetimi Aylarca misafir olarak klavye hız testinde vakit geçirdim teşekkür

  hangi parmak hangi tuşa

  ilk defa başlıyorum önce ana sayfaya her parmağın hangi harfe veya tuşa dokunması

  klavyede hız

  dk da 67-70 yazıyorum nasıl arttırabilirim yardımcı olurmusunuz

  İstatistikleri Açın Artık :)

  Değerli adminlerimiz epey bir süre oldu ama halen istatistikler kapalı. Bir an önce açmanızı

  siteye neler oluyor herkes 6000000 küsür kelime yapmış

  arkadaşlar neler oluyor bilen var mı, adminler bir şey mi test ediyorsunuz????

  klavye sınavı

  90 kelimeyi yazabilmek için ne kadar süre ve günlük kaç saat çalışmak gerekir ?

  iki farklı klavye diziliminde 10 parmak klavye yazmak öğrenilebilir mi?

  mesela ben rusça klavyede 10 parmak öğrendim. sebebi benim klavyem türkçe Q dizilimli olduğu

  Gece Modu Hataları

  Gece modu özelliği gayet güzel olmuş fakat hız testinde yazacağımız kelimenin üstüne