Gece Modu
Gündüz Modu
Özel Olarak Oluşturulmuş Metinlerle Testler Yapabilirsiniz
 • 1
  Anayasamızda herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip bulunduğunu ve ...
 • 2
  Avukat büroları ve konutlarında mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak ...
 • 3
  Belirtilen mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi ...
 • 4
  Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkes kendi kusuru göz önünde bulundurulmak ...
 • 5
  Borçlu, alacaklı tarafından aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile ...
 • 6
  Ceza infaz kurumlarına çeşitli dış kaynaklarla kazandırılan mesleki eğitim atölyeleri ...
 • 7
  Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince, çocuk eğitim evlerinde ve ...
 • 8
  Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin düzenlendiği Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ...
 • 9
  Cumhuriyet savcılıkları kalem hizmetleri, mahkemeler kasa ve para hesabı ile icra ve iflas ...
 • 10
  Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan davada davalılar adlarına tapuda ...
 • 11
  Devlet düzeninin korunması ile ilgili suç teşkil eden olayların bildirilmesi, örgütlü ...
 • 12
  Disiplin soruşturması dosyalarının, Devlet Memurları Kanununun disiplin başlıklı yedinci ...
 • 13
  Taraflar arasındaki kayıt kabul davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı ...
 • 14
  Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için failin bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli ...
 • 15
  Dava doğrudan iflas istemine ilişkindir. Davacı tarafça dava dilekçesinin konu bölümünde ...
 • 16
  Elinde ilam olan bir alacaklı ilamlı icraya ilişkin birçok avantajı var iken neden ilamsız ...
 • 17
  Kanunda medeni haklardan yararlanma ve medeni hakları kullanma ehliyeti ile kişilik haklarına ...
 • 18
  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden ...
 • 19
  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı ...
 • 20
  Kamu görevlisi bu görevi dolayısıyla zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve ...
 • 21
  Mahkemece isabetli olarak ispat yükünün ödeme savunmasında bulunan davalı tarafa ait olduğu ...
 • 22
  Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılmasının kamu ...
 • 23
  Madde metninde, bir hukuka uygunluk nedeni olan ve Anayasamızda da güvence altına alınan iddia ...
 • 24
  Bileşik ikrar ikrara konu olan vakıa ile ona eklenen vakıa arasında bir bağlantı bulunup ...
 • 25
  Maddenin birinci fıkrasında bir başkasını intihara azmettirme, teşvik etme, başkasının ...
 • 26
  Taraflar arasındaki kooperatif üyeliğinin tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda ...
 • 27
  Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu ...
 • 28
  Öğrencinin sınava gireceği yere sevk edilmesi için gerekli süre de dikkate alınarak ...
 • 29
  Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu ...
 • 30
  Resmi yazışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar Bakanlığımızın ilgili genelgesi ile tüm ...
 • 31
  Bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ...
 • 32
  Soruşturma evresinde izin alınmadan önce yapılan inceleme sonunda toplanan delillerin, ...
 • 33
  Ticareti terk eden bir tacir onbeş gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline ...
 • 34
  Suçta ve cezada kanunilik ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmaması dolayısıyla, bazı tanımlar ...
 • 35
  Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallarıyla taşınmazlarından ...
 • 36
  Haczolunan paraları banknotları hamiline ait senetleri poliçeler ve sair cirosu kabil senetler ...
 • 37
  Dava haksız eyleme dayalı maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar ...
 • 38
  Şikayetçi icra mahkemesine başvurusunda ihaleye konu taşınmazların kıymet takdirinin ...
 • 39
  Genel sağlık sigortalıları, prim ödemek veya aylıklarından kesinti yapılmak suretiyle ...
 • 40
  Hükümlülerin, mümkün olan her durumda ceza infaz kurumları dışında eğitime katılmasına ...
 • 41
  Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda ...
 • 42
  Eldeki dava alacaklı tarafından borçlunun bu itirazının iptali istemiyle açılmış, davacı ...
 • 43
  Davalı takip borçlusu cevap dilekçesinde özetle davanın usul ve esas yönünden hukuka ...
 • 44
  Yerel mahkemece davalının dosyaya sunduğu apartman yöneticisi imzalı belge kapsamına göre ...
 • 45
  Mahkemece bu taleple ilgili herhangi bir karar verilip herhangi bir işlem de yapılmamış önceki ...
 • 46
  Görüldüğü üzere davacı idare ile abonelik ilişkisi başlangıcı itibariyle tek sayaç ...
 • 47
  Öte yandan tarifeler yönetmeliğinin sayaçlar başlıklı on ikinci maddesinde birden fazla ...
 • 48
  Hemen belirtilmelidir ki kural olarak tarafların özel hukuk alanında serbest iradeleriyle ...
 • 49
  Taraflar arasındaki menfi tespit davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Tüketici ...
 • 50
  Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda mahkemenin ...
 • 51
  Tarafların kanunda tanımı yapılan tüketici ve üretici sıfatlarını taşıması ve hukuki ...
 • 52
  Düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra ...
 • 53
  Orman yönetimi ile taşınmazın önceki maliki arasında kurulan söz konusu hükmün yörede ...
 • 54
  Çekişmeli taşınmazın öncesi itibariyle yasa karşısında orman sayılan yerlerden olup ...
 • 55
  Sanık tüm aşamalardaki savunmalarında ve aile mahkemesinde verdiği dilekçelerinde aynı ...
 • 56
  Yerleşmiş yargısal kararlarda kabul edildiği üzere gerek fail gerekse mağdurun karşılıklı ...
 • 57
  Maddenin birinci fıkrası yürürlükteki maddenin ikinci fıkrasını karşılamaktadır. Bu ...
 • 58
  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı ...
 • 59
  Düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra ...
 • 60
  Alacaklı tarafından borçlu hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ...
 • 61
  Düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra ...
 • 62
  Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus ...
 • 63
  Açıklanan ciro sıralamasına göre borçluya karşı müracaat sorumlusu durumunda olan ...
 • 64
  İcra mahkemesi önüne gelen itiraz ve şikayetleri İcra ve İflas Kanununda düzenlenen özel ...
 • 65
  Alacaklı tarafından borçlu aleyhinde faturaya dayalı olarak genel haciz yolu ile icra takibine ...
 • 66
  Anayasamızda da güvence altına alınan ceza sorumluluğunun kişiselliği kuralının gereği ...
 • 67
  Takip talebinde istenen faiz oranının cinsinin belirtilmesi ya da istenen faiz oranının o ...
 • 68
  Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan ...
 • 69
  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı ...
 • 70
  İdari yargının görev alanı belirlenirken, bir yandan pozitif hukukta bir dayanak aranırken, ...
  İpuçları

  Kayıt olduktan sonra "Eşleşen bir kullanıcı bulunamadı." şeklinde uyarı alıyorsanız, e-postalarınızı kontrol ederek, sitemiz tarafından gönderilen doğrulama bağlantısına tıklayınız. 

   

  Soru Cevap Tümünü Gör

  Skor Tabelasını Getirin

  Admin kaç ay oldu hala daha skor tablosu yok yaptıklarım boşa gidiyomuş gibi hissediyorum

  İstatistikleri Açın Artık :)

  Değerli adminlerimiz epey bir süre oldu ama halen istatistikler kapalı. Bir an önce açmanızı

  siteye neler oluyor herkes 6000000 küsür kelime yapmış

  arkadaşlar neler oluyor bilen var mı, adminler bir şey mi test ediyorsunuz????

  klavye sınavı

  90 kelimeyi yazabilmek için ne kadar süre ve günlük kaç saat çalışmak gerekir ?

  iki farklı klavye diziliminde 10 parmak klavye yazmak öğrenilebilir mi?

  mesela ben rusça klavyede 10 parmak öğrendim. sebebi benim klavyem türkçe Q dizilimli olduğu

  Gece Modu Hataları

  Gece modu özelliği gayet güzel olmuş fakat hız testinde yazacağımız kelimenin üstüne

  SİTE AÇIĞI BİLDİRİSİ

  hiz-testi.js de açığınız bulunmakta sizin belirlediğiniz saniyenin çok üstüne

  Giriş Hatası Alıyorum

  Siteye Google hesabımla giriş yapıyorum. Yani ilk başta giriş yapıyor. Ama daha sonra On

  Gerçekten Arkadaşları Tebrik Etmek Gerekir...

  Öncelikle siteyi kuran ve çalışanlarını tebrik etmek gerekir. Sayenizde güzel bir ortam

  Klavye Eğitimi

  Klavyenin sağ tarafına pek hakim değilim. U harfinden aşağı doğru bir çizgi çekersek sağ